Buy Now Pay Later (BNPL)

Buy Now Pay Later (BNPL)

Cho phép các khách hàng doanh nghiệp mới và sẵn có của chúng tôi kết nối trực tiếp với người dùng cuối trực tuyến hoặc tại cửa hàng thông qua mạng lưới phân phối người bán của họ.


Nền tảng của chúng tôi được nâng cấp và mở rộng bao gồm các API tích hợp, ứng dụng Android, IOS và trang web cho các cổng thanh toán, người bán và người tiêu dùng, cho phép họ truy cập vào các dịch vụ BNPL cao cấp và hiện đại nhất của chúng tôi. Chúng bao gồm giới thiệu khách hàng và người bán, kết nối API với các điểm dữ liệu độc lập cho e-KYC và cho mục đích tính điểm tín dụng, xử lý giao dịch BNPL bao gồm cổng thanh toán và mô-đun người bán để chi trả ủy quyền trước, hoàn tiền và đối chiếu thanh toán.